Uitnodiging ledenvergadering

Geplaatst op door admin

Uitnodiging

Aan alle leden en ouders/verzorgers van leden van de ZPD
Hierbij nodigen wij u/jou uit voor de algemene ledenvergadering van onze club.

Deze vergadering wordt gehouden op 15 april 2013 in de kantine van zwembad ‘de Frosk’
De Westereen, aanvang 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening door voorzitter Albert Wijbenga
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 25 april 2012
 4. Bestuursverkiezing
 5. Financieel verslag door penningmeester Adriana Reitsma (verslag is op de vergadering aanwezig)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid en reserve kascommissie
 8. Contributie
 9. Bedanken hulptrainers en commissieleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen u te zien op 15 april.

Bestuur ZPD

Deel dit met vrienden of kennissen

Geef een reactie

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl